Poli­tyka doty­cząca ciasteczek

Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żadnych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cook­ies. Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu pliki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest właś­ci­ciel Serwisu.
Co to są ciasteczka (cookie)
Pliki cook­ies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
Rodzaje stosowanych ciasteczek
„Niezbędne” – pliki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pliki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach Serwisu
pliki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeństwa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Serwisu
„wyda­jnoś­ciowe” – pliki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Serwisu
„funkcjon­alne” – pliki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez Użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.
„reklam­owe” – pliki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie Użytkown­ikom treści reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.
Jak wyłączyć ciasteczka?
W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Użytkown­icy Ser­wisu mogą dokonać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cookies.
Facebook