W trosce o wygodę naszych klien­tów, ofer­u­jemy kilka sposobów płat­ności za doko­nane zamówie­nie. Wierzymy, że dzięki temu każdy zna­jdzie odpowiedni dla siebie sposób, by łatwo i bezprob­le­mowo dokonać płat­ności. Obec­nie dostępne są następu­jące metody płatności:

PRZELEW ELEKTRONICZNY — Przelewy24 – Płat­ności te szy­bki i wygodny sposób płace­nia za zakupy w Internecie. Każdy Klient w ciągu paru minut, za pomocą kilku kliknięć, może przekazać dowolną kwotę na konto sklepu. Płatności tego typu charakteryzuje:

  • Najszy­b­ciej zostaje przekazana infor­ma­cja do nas o potwierdze­niu doko­na­nia płat­ności – w niek­tórych przy­pad­kach jest to kilka minut po real­iza­cji transakcji. Dzięki temu szy­b­ciej jesteśmy w stanie zre­al­i­zować wysyłkę, a Ty szy­b­ciej otrzy­mu­jesz zamówione produkty;
  • Bez­pieczeństwo transakcji – nad wszys­tkim czuwają wysok­iej klasy sys­temy zabez­piecza­nia transakcji;

PRZELEW ZWYKŁY – Za pro­dukty zapłacić można samodziel­nie, dokonu­jąc przelewu zwykłego lub elek­tron­icznego bezpośred­nio na nasz rachunek. Dane do przelewu pojawią się na kar­cie zamówienia. Prosimy, aby zawsze w tytule przelewu podawać numer zamówienia, gdyż przyspiesza to ter­min real­iza­cji zamówienia, a także ułatwia kom­ple­towanie zamówienia. Płat­ności tego typu charakteryzuje:

  • Możli­wość doko­na­nia wpłaty w dogod­nym dla siebie cza­sie – nie koniecznie zaraz po doko­na­niu zamówienia;
  • Wysyłki dokonu­jemy zaraz po potwierdze­niu zak­się­gowa­nia środ­ków na naszym koncie.

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM – Ta opcja daje możli­wość zapłaty dopiero w dniu odbioru oso­bis­tego zamówionych produktów.

Facebook