Sklep inter­ne­towy www.klipsy-do-butow.pl, prowad­zony jest przez firmę “Klipsy do butów”, zare­je­strowany w Białymstoku, NIP: 9660633331, Regon: 050576178, zwany także zami­en­nie „Usługodawcą”.

§ 1 Definicje

1. Reg­u­lamin – niniejszy reg­u­lamin. W zakre­sie usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną Reg­u­lamin jest reg­u­laminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupu­jący) – osoba fizy­czna, która ukończyła co najm­niej 13. rok życia, przy czym w przy­padku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wyma­gana jest zgoda jej przed­staw­iciela usta­wowego, a także osoba prawna oraz jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyz­nają zdol­ność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Inter­ne­towego (w tym również Kon­sument).
3. Przed­miot transakcji — Towary wymienione i opisane na stronie inter­ne­towej Sklepu Inter­ne­towego. Sprzeda­jący dokłada wszel­kich starań, aby prezen­towana na stronach oferta, była aktu­alna. Gdyby jed­nak niek­tóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzeda­jący zobow­iązuje się do niezwłocznego poin­for­mowa­nia Kupu­jącego o zaist­ni­ałej sytu­acji tele­fon­icznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której doty­czy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świad­c­zona przez Usłu­go­dawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Inter­ne­towym w związku z charak­terem sprzedawanych pro­duk­tów.
6. Pro­dukt – Towary i Usługi dodatkowe prezen­towane w Sklepie Inter­ne­towym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Pro­duk­tów w rozu­mie­niu ustawy Kodeks cywilny, zaw­ier­ana pomiędzy Usłu­go­dawcą a Klien­tem, z wyko­rzys­taniem środ­ków porozu­miewa­nia się na odległość (w tym drogą tele­fon­iczną).
8. Sklep Inter­ne­towy Klipsy do butów (Sklep, Sklep Inter­ne­towy) – ser­wis inter­ne­towy dostępny pod adresem www.klipsy-do-butow.pl,za pośred­nictwem którego Klient może kupić Pro­dukt.
9. Strona –Usłu­go­dawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź pod­strona www zna­j­du­jąca się pod adresem www.klipsy-do-butow.pl
11. Zamówie­nie – oświad­cze­nie woli Klienta określa­jące jed­noz­nacznie rodzaj i ilość Pro­duk­tów, zmierza­jące bezpośred­nio do zawar­cia Umowy Sprzedaży na odległość za pośred­nictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunk­iem złoże­nia Zamówienia w Sklepie Inter­ne­towym przez Kupu­jącego jest zapoz­nanie się z niniejszym Reg­u­laminem i akcep­tacja jego postanowień w cza­sie real­iza­cji Zamówienia.
2. Sklep inter­ne­towy Klipsy do butów prowadzi sprzedaż detal­iczną za pośred­nictwem sieci Inter­net.
3. Wszys­tkie pro­dukty ofer­owane w sklepie Klipsy do butów są fab­rycznie nowe, ory­gi­nal­nie zapakowane, wolne od wad fizy­cznych i prawnych, oraz zostały legal­nie wprowad­zone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień
1. Wszys­tkie ceny podane na stronach inter­ne­towych www.klipsy-do-butow.pl są cenami brutto podanymi w zło­tych pol­s­kich (zaw­ier­ają podatek VAT). Podane ceny nie obe­j­mują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyj­mowane są przez stronę inter­ne­tową lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę inter­ne­tową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygod­niu przez cały rok.
4. Zamówie­nie jest skuteczne, jeśli Kupu­jący praw­idłowo wypełni for­mu­larz zamówienia i praw­idłowo poda dane kon­tak­towe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru tele­fonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kom­pletne, Sprzeda­jący skon­tak­tuje się z Kupu­ją­cym. Jeśli kon­takt z Kupu­ją­cym nie będzie możliwy, Sprzeda­jący ma prawo do anu­lowa­nia Zamówienia.
6. Po złoże­niu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automaty­czną odpowiedź ze sklepu potwierdza­jącą przyję­cie zamówienia.
7. Czas rozpoczę­cia real­iza­cji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdze­niu zamówienia w przy­padku płat­ności przelewem lub momentem doko­na­nia zamówienia w przy­padku płat­ności przy odbiorze.

§ 4 Koszty i ter­min wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w for­mu­la­rzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poin­for­muje Klienta niezwłocznie o niepraw­idłowo wypełnionym for­mu­la­rzu zamówienia, który uniemożli­wia doko­nanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostar­czany za pomocą wyspec­jal­i­zowanych firm kuri­er­s­kich lub za pośred­nictwem Poczty Pol­skiej. Ist­nieje możli­wość odbioru oso­bis­tego towarów w siedz­i­bie sprzeda­jącego.
3. Przesyłka dostar­c­zona jest zazwyczaj w przeciągu 7-10 dni roboczych. Jest to ori­en­ta­cyjny czas dostawy i doty­czy on zamówień z opcją przesyłki. Przy wyborze opcji płat­ności „przelew” do czasu podanego na stronach ser­wisu należy doliczyć czas zak­się­gowa­nia środ­ków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1–2 dni robocze).
4. Kupu­jący jest obciążany kosz­tami dostawy (wysyłki) określonymi w cen­niku trans­portu. Wysokość opłat uza­leżniona jest od rodzaju trans­portu oraz sposobu płat­ności. Kupu­jący może się zapoz­nać z cen­nikiem w każdej chwili klika­jąc w link „Wysyłka”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wys­taw­iamy rachunek.
2. Płat­ność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze, za pośred­nictwem sys­temu płat­ności elek­tron­icznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przy­padku niek­tórych rodza­jów asorty­mentu Usłu­go­dawca zas­trzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płat­ności poprzez wyłącze­nie wybranych opcji płat­ności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są real­i­zowane na tery­to­rium Rzecz­pospo­litej Pol­skiej.
2. Przed ode­braniem przesyłki z poczty lub od kuri­era należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodze­niu w trans­porcie. W szczegól­ności należy zwró­cić uwagę na stan taśm nakle­jonych na przesyłkę. W przy­padku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zer­wane należy nie przyj­mować przesyłki i w obec­ności kuri­era sporządzić pro­tokół szkody oraz skon­tak­tować się jak najszy­b­ciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia niepraw­idłowości w zakre­sie stanu iloś­ciowego lub jakoś­ciowego przesyłki przy odbiorze może mieć negaty­wny wpływ na wynik roz­pa­trzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 Odstąpi­e­nie od umowy

1. Kon­sument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpi­enia od umowy bez poda­nia przy­czyny składa­jąc stosowne oświad­cze­nie na piśmie. Jest ono jed­nak ogranic­zone w cza­sie i przysługuje jedynie przez 10 dni (pod­stawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niek­tórych praw kon­sumen­tów oraz o odpowiedzial­ności za szkodę wyrząd­zona przez pro­dukt niebez­pieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Ter­min ten jest ter­minem nieprzekraczal­nym i liczy się od dnia wyda­nia rzeczy.
2. Wskazane w tym para­grafie prawo doty­czy sprzedaży kon­sumenck­iej, a więc sto­suje się wyłącznie do sprzedaży oso­bie fizy­cznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z dzi­ałal­noś­cią zawodową lub gospo­dar­czą.
3. Zwracany w tym try­bie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kom­pletny, a sam pro­dukt oraz akce­so­ria będą nieuszkod­zone oraz nie będą nosiły śladów uży­wa­nia, świad­czą­cych o innym wyko­rzysty­wa­niu pro­duktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z prawa odstąpi­enia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedz­iby Usłu­go­dawcy.
6. Do przesyłki zwrot­nej należy dołączyć pisemne oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwró­cić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzy­ma­nia towaru wraz z oświad­cze­niem o odstąpi­e­niu od umowy, sklep dokona sprawdzenia pro­duktu. Jeżeli towar speł­nia wymienione w punkcie 3 niniejszego para­grafu wyma­gania, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 7 Pro­ce­dura reklamacji

1. Jeżeli Pro­dukt jest niez­godny z zamówie­niem, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgod­nego z umową przez nieod­płatną naprawę albo wymi­anę na nowy, chyba że naprawa albo wymi­ana są niemożliwe lub wyma­gają nad­miernych kosztów. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upły­wem dwóch miesięcy od stwierdzenia niez­god­ności Pro­duktu z zamówie­niem nie zaw­iadomi o tym Sprzedawcy.
2. Klient ma prawo do złoże­nia rekla­macji w ciągu 2 lat od daty wyda­nia Pro­duktu, nie doty­czy to Pro­duk­tów uży­wanych, gdzie ter­min skró­cony jest do 1 roku. Ter­min roz­pa­trzenia rekla­macji wynosi 14 dni. Jeśli w tym ter­minie Sprzedawca nie usto­sunkuje się do rekla­macji, uważa się, że uznał ją za uza­sad­nioną.
3. Napraw­iony pro­dukt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

§ 8 Poli­tyka pry­wat­ności oraz ochrona danych osobowych

1. Admin­is­tra­torem baz danych osobowych przekazy­wanych przez klien­tów sklepu inter­ne­towego w związku z zaku­pami jest Usłu­go­dawca.
2. Dane osobowe wyko­rzysty­wane są w celu real­iza­cji umów sprzedaży, w zaw­iązku z tym mogą być przekazy­wane pod­miotom odpowiedzial­nym za dostawę zaku­pi­onych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich popraw­ia­nia. Dane są przekazy­wane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem zas­tosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niek­tórych praw kon­sumen­tów oraz o odpowiedzial­ności za szkodę wyrząd­zoną przez pro­dukt niebez­pieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej oraz o zmi­anie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynika­jące ze stosowaniem niniejszego Reg­u­laminu i w związku z wykony­waniem zawartych umów między Sklepem a Klien­tami, będą roz­pa­try­wane przez Sąd właś­ciwy według przepisów o właś­ci­wości rzec­zowej i miejs­cowej zgod­nie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowa­nia cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usłu­go­dawca zas­trzega sobie prawo wprowadza­nia zmian do niniejszego Reg­u­laminu z zas­trzeże­niem, iż do umów zawartych przed zmi­aną Reg­u­laminu sto­suje się wer­sję Reg­u­laminu obow­iązu­jącą w chwili złoże­nia zamówienia przez Klienta.
4. Data opub­likowa­nia reg­u­laminu 10 grud­nia 2013 r.

 

 

Facebook